Regulamin serwisu internetowego

1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu www i aplikacji. Usługodawcą świadczącym Usługi w ramach serwisu www jest Usługodawca tj. Premium Marcelina Dudek, miejsce wykonywania działalności oraz adres doręczeń: ul. Racławicka 6, 39-300 Dane teleadresowe Usługodawcy, umożliwiające kontakt z Usługodawcą:
adres pocztowy: Racławicka 6, 39-300 Mielec;
numer telefonu i/lub faksu: +48 503 829 969, +48 17 583 99 69;
adres poczty elektronicznej: bistro@prostozgarnka.pl.

Do skutecznego złożenia zamówienia w Serwisie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Ceny wszystkich widocznych na stronach Serwisu towarów są cenami brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Definicje

Konto – konto Użytkownika, stanowiące zbiór danych i uprawnień w systemie informatycznym Usługodawcy dostępnych dla Użytkownika, tworzony po rejestracji Użytkownika;
Serwis – serwis dostępny pod adresem www.prostozgarnka.pl;
Aplikacja – aplikacja na urządzenia mobilne udostępniona nieodpłatnie przez Usługodawcę;
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług zgodnie z niniejszym regulaminem;
Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej oraz aplikacji prostozgarnka.pl umożliwiający złożenie zamówienia;
Zamówienie – składane przez Użytkownika za pomocą Serwisu lub Aplikacji zamówienie środków spożywczych, napojów lub innych artykułów z menu Usługodawcy, określonego na stronie www.prostozgarnka.pl, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwie domowym, realizowane do miejsca wskazanego przez Użytkownika;
Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz klienta za pośrednictwem Serwisu.

3. Informacje podstawowe i techniczne

Warunkiem technicznym korzystania ze Serwisu i Aplikacji jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej) oraz dostępu do Internetu.

Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Korzystanie ze Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Usługodawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

4. Sprzedaż

Serwis prostozgarnka.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet, na terenie miasta Mielec.
Informacje o możliwości realizacji dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres dostępne są w Serwisie i Aplikacji. Sprawdzenie możliwości realizacji Zamówienia następuje automatycznie. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dla wpisanego adresu Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany.
Produkty oferowane w Serwisie stanowią produkty przygotowane na Zamówienie Klienta.

Cena produktu uwidoczniona w Serwisie podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy oraz kosztów opakowań. Zamówienia mogą składać zarówno Użytkownicy posiadający Konto, jak i nieposiadający konta poprzez:
witrynę internetową oraz Aplikację za pomocą Formularza Zamówień – zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy lokali zamieszczonym w Serwisie;
telefonicznie pod numerami: +48 503 829 969, +48 17 583 99 69; W celu złożenia Zamówienia w sposób określony w 10 niniejszego paragrafu, Użytkownik jest zobowiązany do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu.
Warunkiem złożenia zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
Serwis realizuje Zamówienia zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy lokalu zamieszczonym na stronie www w zakładce kontakt. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Usługodawcę wyłącznie pod warunkiem podania przez Użytkownika prawidłowych i pełnych danych kontaktowych i adresowych podczas składania Zamówienia. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości danych, w szczególności adresu dostawy, numeru telefonu czy formy płatności, które zostały przekazane Usługodawcy.

W celu złożenia przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien:
zalogować się do Serwisu lub Aplikacji przy użyciu przypisanego mu loginu i hasła;
wybrać typ Zamówienia;
wpisać adres dostawy;
wybrać zamawiane produkty, ilość sztuk, wielkość oraz ewentualnie dokonać modyfikacji danego produktu, o ile jest to możliwe w przypadku danego produkty;
dokonać wyboru metody płatności;
zaakceptować zamówienie za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.

Po wykonaniu powyższych kroków Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta.

Użytkownik może wybrać formę płatności:
zapłata za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika w systemie płatności Przelewy24 zapłata przy osobistym odbiorze Zamówienia (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym
odbiorze we wskazanej przez siebie restauracji Usługodawcy. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia, zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia;

5. Rejestracja konta

Rejestracja Konta na stronie internetowej Serwisu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Użytkownika. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

Konto umożliwia Użytkownikowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień, przechowywanie adresów Zamówienia, składanie reklamacji, przechowywanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT;

Usługa Elektroniczna otwarcia i prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Serwisie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:
biuro@prostozgarnka.pl lub wybranie odpowiedniej funkcji w serwisie.

6. Reklamacje dotyczące Zamówień

Usługodawca ma obowiązek realizacji Zamówień bez wad.

Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Reklamacje dotyczące Zamówień mogą być zgłaszane:
telefonicznie, na numer telefonu podany na stronie www.prostozgarnka.pl;
na piśmie, na adres Usługodawcy: ul. Racławicka 6, 39-300 Mielec;
Reklamacja powinna co najmniej zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, lub adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
wskazanie zamówienia i daty realizacji, przyczyny reklamacji i treść żądania.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację w sposób wskazany w reklamacji lub w sposób zwyczajowo przyjęty.

Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych produktów objętych Zamówieniem załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

Jeżeli Użytkownik będący konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany produktów objętych Zamówieniem lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Usługodawca uznał to żądanie za uzasadnione Użytkownik będący Konsumentem, który chce uzyskać́ pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić́ się̨ do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

7. Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych

Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać:
na adres poczty elektronicznej Usługodawcy biuro@prostozgarnka.pl;
listownie na adres Usługodawcy ul. Racławicka 6, 39-300 Mielec;

Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby składającej reklamację, sposób kontaktu oraz treść żądania.

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni, a o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składająca zostana poinformowana w wybrany przez siebie sposób lub inny, zwyczajowo przyjęty.

8. Odstąpienie od umowy

Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie reklamacji w formie wiadomości e-mail na adres biuro@prostozgarnka.pl

W razie odstąpienia od Umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.

Usługodawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Termin czternastodniowy, w którym Użytkownik może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Użytkownik objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia Umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

9. Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Premium Marcelina Dudek z siedzibą przy ul. Racławicka 6, 39-300 Mielec, NIP: 8171818243, REGON: 180860875.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące danych osobowych oraz przysługujących praw uprzejmie prosimy o kontakt drogą e-mailową pod adresem:
kontakt@hostelpremium.pl

Firma Premium Marcelina Dudek, która jest właścicielem portalu dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe i prywatność była odpowiednio chroniona zgodnie z Polityką Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku. Pliki cookies wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem, przyrządzenia oferty oraz do celów statystycznych.

Definicje podstawowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Premium Marcelina Dudek z siedzibą przy ul. Racławicka 6, 39-300 Mielec, NIP: 8171818243, REGON: 180860875. Firma została wpisana rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Serwis Internetowy – zwany dalej „Serwisem” umieszczony pod adresem www.hostelpremium.pl, jest zarządzany i prowadzony przez firmę Premium Marcelina Dudek zwaną dalej Administratorem.

Urządzenie – jest to urządzenie elektroniczne za pośrednictwem którego Użytkownik Serwisu uzyskuje dostęp do Serwisu Internetowego.

Użytkownik Serwisu – jest nim każda osoba, która odwiedza serwis internetowy lub korzysta z jego funkcjonalności: możliwość wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie lub przesłanie bezpośredniego e-maila z zapytaniem.

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika

Serwis internetowy zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika
Wszelkie dane Użytkowników Serwisu są zbierane i przetwarzanie zgodnie z Polityką Prywatności, która obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

Państwa dane pozyskujemy w następujący sposób:

 • kontaktów zainicjowanych przez Państwa przedstawicieli lub pracowników w formie wiadomości e-mail bezpośredniej oraz przesłanej przez formularz kontaktowy z prośbą o ofertę handlową,
 • ogólnodostępnych baz danych osobowych (KRS, REGON, CEIDG),
 • kontaktów uzyskanych podczas konferencji branżowych,
 • podczas kontaktów bezpośrednich z Państwa przedstawicielami i pracownikami,
 • przesłane przez Państwa przedstawicieli i pracowników przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail,
 • podane przez użytkownika do wystawienia rachunku lub faktury,

Administrator serwisu internetowego przetwarza następujące:

 • Nazwa działalności gospodarczej,
 • Dokładny adres siedziby firmy
 • Numer NIP oraz REGON
 • Adresy e-mail
 • Numery telefonów
 • Imię i nazwisko
 • Dokładny adres zamieszkania/ dostawy wraz z kodem pocztowym

Treść wiadomości e-mail przesłaną przez Użytkownika Serwisu Internetowego,

Podstawą prawną do przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na zabezpieczeniu danych i dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń.

Użytkownik serwisu ma pełne prawo do wglądu w swoje dane osobowe, przysługuje mu również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. Administrator ma 30 dni na ustosunkowania się do prośby Użytkownika, który powinien wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres: kontakt@hostelpremium.pl

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies, Użytkownik +serwisu ma pełna możliwość wyłączenia lub ograniczenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji możliwe będzie dalsze korzystanie z Serwisu Internetowego, pragniemy jednak zaznaczyć, iż wyłączenie obsługi plików cookies przez przeglądarkę może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.

Wszystkie wykorzystywane w serwisie pliki cookies wykorzystujemy do realizacji wielu funkcji, przede wszystkim do celów statystycznych, reklamowych, analizy funkcjonalności naszego serwisu oraz dostosowanie treści do odwiedzających Użytkowników Serwisu Internetowego.

Stosowane przez Administratora pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika Serwisu oraz jego Urządzenia.

Podmiotem gromadzącym i przetwarzającym dane uzyskane przez pliki cookies jest Administrator serwisu internetowego.

Administrator serwisu wykorzystuję następujące pliki cookies.

Sesyjne pliki cookies są to pliki tymczasowe, przechowywane w Urządzeniu Użytkownika Serwisu do czasu zakończenia sesji. Przechowywanie zostaje zakończone w chwili wylogowania się, opuszczenia Serwisu Internetowego oraz wyłączenia Urządzenia.

Stałe pliki cookies są to pliki stałe, które pozostają zapisane w Urządzeniu Użytkownika Serwisu na czas określony przez przeglądarkę w parametrach plików cookies lub do chwili ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. System funkcji stałych plików cookies sprowadza się do sprawdzenia oraz określenia nowych i dotychczasowych użytkowników Serwisu Internetowego.

Przesyłane za pośrednictwem Serwisu Internetowego pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących partnerów i reklamodawców w celach statystycznych oraz reklamowych.

CELE WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Administrator serwisu internetowego wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej konfiguracji serwisu:

 • odczytuje podstawowe parametry Urządzenia, w celu poprawnego dostosowania i wyświetlenia Serwisu Internetowego wykorzystywanie lokalizacji Użytkownika w celu poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu Internetowego pod względem jego lokalizacji. Pliki cookies umieszczone na Urządzeniu Użytkownika Serwisu są udostępniane i przetwarzane w celach analitycznych i reklamowych za pomocą Google Analitycs, Google Adwords oraz Pixel Facebook.
 • Użytkownik Serwisu może edytować i przeglądać informację gromadzone przez sieć reklamową wynikające z plików cookies przy pomocy narządzenia:
  • Sieć reklamowa Google: https://www.google.com/ads/ preferences/
  • Sieć reklamowa Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update
 • Administrator Serwisu Internetowego wykorzystuje pliki cookies w celu badań i analiz statystyk strony internetowej, które pomagają Administratorowi zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu Internetowego.
 • Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu zbierania anonimowych i ogólnych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs, które są zarządzane przez Google Inc z siedzibą w USA.

INSTRUKCJA ZMIANY USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia tak, aby blokować automatyczna obsługę plików cookies lub zażądać informacji o każdorazowym przesłaniu danych na Twoje urządzenie. W celu zablokowania plików cookies lub wyłączenie niektórych funkcji proszę postępować według poniższej instrukcji. Pragniemy jednak zaznaczyć, iż wyłączenie obsługi plików cookies przez przeglądarkę może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies

Internet Explorer 10

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq

Opera

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=pl_PL&viewlocale=pl_PL 10

10. Pozostałe informacje

Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF pod adresem www.pizzeria-zlotow.pl w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.
Usługodawca informuje, iż w związku ze świadczeniem Usług:
nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
nie udziela gwarancji i nie oferuje usług posprzedażowych;
nie stosuje technicznych środków ochrony przed kopiowaniem lub udostępnianiem do treści bez zezwolenia Usługodawcy;

Niniejszy Regulamin może być zmieniony z ważnych powodów takich jak:
zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji;
usunięcie wątpliwości interpretacyjnych lub niejasności;

W każdym przypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązku Usługodawcy, powstałe przed datą związania Użytkowników zmienionym Regulaminem. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie informacji o jego zmianie w Serwisie i Aplikacji.

11. Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). W przypadku braku możliwości uzyskania porozumienia spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2020 poz. 1575).